Khảo sát Thẻ tín dụng – Citibank

Khảo sát người đang dùng thẻ tín dụng Citibank năm 2019
Phương thức thực hiện: Khảo sát online | Số mẫu: 5000 | Vị trí khảo sát: Việt Nam