Khảo sát Thẻ tín dụng – VP Bank

Khảo sát người đang dùng thẻ tín dụng VP Bank năm 2019
Phương thức thực hiện: Khảo sát online | Số mẫu: 5000 | Vị trí khảo sát: Việt Nam