Khảo sát Vay vốn – Vietcombank

Khảo sát người đang tham gia vay vốn Vietcombank năm 2019
Phương thức thực hiện: Khảo sát online | Số mẫu: 5000 | Vị trí khảo sát: Việt Nam