TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

Mức phí tạm tính

Quyền lợi chính

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Viện phí trong thời gian điều trị nội trú (Tối đa 60 ngày/năm)

Quyền lợi mở rộng

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Quyền lợi bảo hiểm ung thư

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Chi phí khám bệnh

Quyền lợi chính

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Viện phí trong thời gian điều trị nội trú (Tối đa 60 ngày/năm)


Quyền lợi mở rộng

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính


Quyền lợi bảo hiểm ung thư

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính


Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Chi phí khám bệnh

Quyền lợi chính

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Viện phí trong thời gian điều trị nội trú (Tối đa 60 ngày/năm)


Quyền lợi mở rộng

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính


Quyền lợi bảo hiểm ung thư

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính


Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Chi phí khám bệnh

Quyền lợi chính

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Viện phí trong thời gian điều trị nội trú (Tối đa 60 ngày/năm)


Quyền lợi mở rộng

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính


Quyền lợi bảo hiểm ung thư

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính


Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Chi phí khám bệnh

Quyền lợi chính

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Viện phí trong thời gian điều trị nội trú (Tối đa 60 ngày/năm)


Quyền lợi mở rộng

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính


Quyền lợi bảo hiểm ung thư

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính


Quyền lợi bảo hiểm ngoại trú

Số tiền bảo hiểm

Thời gian chờ cho bệnh có sẵn, mãn tính

Chi phí khám bệnh