Chính sách bảo mật, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi, CÔNG TY TNHH BREAK FIELD VIỆT ­­NAM (sau đây gọi là “Break Field” hoặc “Chúng Tôi”) thiết lập chính sách bảo mật, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân này (sau đây gọi là “Chính Sách”) để thông báo với Quý Khách Hàng về quy trình bảo mật thông tin, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chúng Tôi như sau.Bằng việc nhấp đồng ý vào checkbox được thiết lập bên dưới các trường thông tin mà Quý Khách Hàng được yêu cầu cung cấp tại trang web https://cashingfield.vn/ và/hoặc https://financialfield.vn/ (sau đây gọi chung là “Trang Web”), Quý Khách Hàng được xem như (i) đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính Sách này và (ii) đồng ý tự nguyện cho phép Break Field và/hoặc Bên Thứ Ba (như được định nghĩa tại Điều 10.2 của Chính Sách nảy) xử lý dữ liệu cá nhân theo các nội dung tại Chính Sách trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho Break Field.

Chính Sách này cũng đồng thời là thông báo xử lý dữ liệu cá nhân được gửi đến Quý Khách Hàng là Chủ Thể Dữ Liệu (được định nghĩa tại Điều 2 mục 2.2 Chính Sách này) trước khi tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu. Để làm rõ, việc gửi thông báo xử lý dữ liệu cá nhân cho Chủ Thể Dữ Liệu được xem như hoàn thành khi Chủ Thể Dữ Liệu nhấp đồng ý vào checkbox được thiết lập bên dưới các trường thông tin mà Quý Khách Hàng được yêu cầu cung cấp tại Trang Web và Break Field không phải gửi thông báo xử lý dữ liệu cá nhân riêng biệt cho từng Chủ Thể Dữ Liệu.

Điều 1: Đối Tượng Áp Dụng

Chính Sách này áp dụng cho toàn bộ Quý Khách Hàng thực hiện cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Break Field thông qua phương tiện cung cấp dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 8.3 của Chính Sách này.

Điều 2: Giải Thích Từ Ngữ

2.1.      Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Chính Sách này bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm được quy định tại Điều 3 Chính Sách này.

2.2.      Chủ thể dữ liệu (“Chủ Thể Dữ Liệu”) là cá nhân được dữ liệu cá nhân phản ánh. Khi Quý Khách Hàng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Break Field thì Quý Khách Hàng được xem là Chủ Thể Dữ Liệu.

2.3.      Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.4.      Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Quy Định Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân”) là tất cả các luật và hướng dẫn hiện hành về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn Nghị Định 13/2023/NĐ-CP ban hành ngày 17 tháng 4 năm 2023 được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm (“Nghị Định 13”).

2.5.      Tập đoàn (“Tập Đoàn”) bao gồm CÔNG TY TNHH BREAK FIELD (NHẬT BẢN), CÔNG TY TNHH BREAK FIELD THAILAND và Chúng Tôi.

Điều 3: Dữ Liệu Cá Nhân Mà Break Field Thu Thập

Break Field cam kết chỉ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân đã được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý cung cấp, bao gồm một phần hoặc toàn bộ các dữ liệu cá nhân sau đây:

3.1.      Dữ liệu cá nhân cơ bản, bao gồm:

  1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
  2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
  3. Giới tính;
  4. Nghề nghiệp;
  5. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
  6. Quốc tịch;
  7. Hình ảnh của cá nhân;
  8. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
  9. Tình trạng hôn nhân;
  10. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
  11. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
  12. Thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng;
  13. Các dữ liệu cá nhân khác mà Break Field thu thập được khi Chủ Thể Dữ Liệu tương tác trên Trang Web trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên quan đến tình hình sử dụng như thông tin Cookie, Log, nhật ký truy cập, thông tin thiết bị đầu cuối, và các thông tin liên quan đến truyền thông của Chủ Thể Dữ Liệu bao gồm địa chỉ IP, thông tin trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, nội dung dịch vụ mà Chủ Thể Dữ Liệu sử dụng, ngày giờ và số lần sử dụng, hành vi trực tuyến của Chủ Thể Dữ Liệu, thông tin liên quan đến tình hình quyết toán thông qua việc sử dụng dịch vụ trên Trang Web

3.2.      Dữ liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm:

  1. Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
  2. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
  3. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
  4. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
  5. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
  6. Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
  7. Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị, chẳng hạn như thông tin định vị.

Điều 4: Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân

Break Field chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân được cung cấp vào mục đích dưới đây hoặc mục đích hợp pháp khác theo thỏa thuận giữa Chủ Thể Dữ Liệu và Break Field phát sinh tại từng thời điểm hoặc mục đích khác mà luật định.

4.1.      Để tiến hành liên lạc và cung cấp, trao đổi thông tin về các dịch vụ mà Break Field cung cấp hợp pháp theo quy định pháp luật (“Dịch Vụ”);

4.2.      Để thiết lập các biện pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm đơn giản hóa việc nhập thông tin cần thiết khi Chủ Thể Dữ Liệu đăng ký Dịch Vụ;

4.3.      Để xác nhận việc Chủ Thể Dữ Liệu đăng ký dịch vụ nhận thông tin qua thư điện tử;

4.4.      Để khảo sát và phân tích tình hình sử dụng Dịch Vụ, mức độ hài lòng về Dịch Vụ của Chủ Thể Dữ Liệu;

4.5.      Để thực hiện các biện pháp cải thiện Dịch Vụ hiện tại hoặc để phát triển Dịch Vụ mới;

4.6.      Để gửi hướng dẫn hoặc thông báo về Dịch Vụ hiện tại, Dịch Vụ mới cho Chủ Thể Dữ Liệu;

4.7.      Để mời Chủ Thể Dữ Liệu tham gia vào các sự kiện do Break Field tổ chức;

4.8.      Để gửi quảng cáo của Tập Đoàn và/hoặc bên thứ ba mà Break Field có nghĩa vụ quảng cáo cho họ;

4.9.      Để giải quyết các vấn đề trong quá trình cung cấp Dịch Vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu;

4.10.    Để phục vụ cho việc quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn;

4.11.    Để soạn thảo thỏa thuận, hợp đồng hoặc các tài liệu khác ký kết với Chủ Thể Dữ Liệu;

4.12.    Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Break Field phát sinh từ hợp đồng, thỏa thuận giữa Break Field với Chủ Thể Dữ Liệu;

4.13.    Để chuyển giao cho bên thứ ba đã được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý trước khi chuyển giao;

4.14.    Để lưu trữ theo quy định pháp luật.

Điều 5: Cách Thức Xử Lý Dữ Liệu

Break Field sẽ xử lý một cách an toàn dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu thông qua các cách thức sau:

5.1.    Break Field thu thập dữ liệu thông qua các phương tiện sau (i) thông tin, tài liệu mà Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp cho Break Field thông qua việc điền thông tin được yêu cầu trên Trang Web, gửi fax, thư điện tử, tin nhắn, văn bản, bưu điện, trao đổi trực tiếp hoặc các phương tiện khác; (ii) hoạt động tương tác của Chủ Thể Dữ Liệu trên Trang Web và (iii) Thỏa thuận, hợp đồng giữa Chủ Thể Dữ Liệu và Break Fiel

5.2.    Break Field lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu qua phương thức xử lý hồ sơ giấy, sử dụng các phần mềm ứng dụng văn phòng như Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook cung cấp bởi nhà cung cấp có uy tín, lưu trữ dữ liệu trong máy chủ thuộc môi trường mà người dùng thông thường không thể truy cập, hay thiết bị lưu trữ như USB, ổ đĩa cứng.

5.3.    Khi hoàn tất việc xử lý dữ liệu hoặc khi có yêu cầu bởi luật pháp hoặc yêu cầu bởi Chủ Thể Dữ Liệu, Break Field sẽ hủy và xóa dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu qua phương thức như sử dụng máy hủy giấy, xóa không thể khôi phục dữ liệu trên các phần mềm, máy chủ, thiết bị lưu trữ, hoặc ủy quyền cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ hủy dữ liệu.

Điều 6: Hậu Quả, Thiệt Hại Không Mong Muốn Có Khả Năng Xảy Ra Trong Quá Trình Xử Lý Dữ Liệu

Break Field đã thực thi các biện pháp an ninh phù hợp để ngăn chặn dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu khỏi bị mất, sử dụng hay tiếp cận một cách trái phép, sửa đổi hay tiết lộ trái luật. Dù vậy, Chủ Thể Dữ Liệu được khuyến nghị rằng trong quá trình Break Field xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu, dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu có thể bị mất do việc truy cập trái phép nằm ngoài khả năng chi phối của Break Field (như dữ liệu bị hack từ hệ thống máy tính hay máy chủ), và dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu có thể bị hủy do các sự kiện bất khả kháng. Tuy nhiên, Break Field sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết và hợp lý nhằm nỗ lực ngăn chặn các thiệt hại như vậy xảy ra trong quá trình xử lý dữ liệu của Chủ Thể Dữ Liệu.

Điều 7: Thời Gian Bắt Đầu, Thời Gian Kết Thúc Xử Lý Dữ Liệu

7.1.      Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu: Break Field bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân kể từ khi Chủ Thể Dữ Liệu cung cấp dữ liệu cá nhân cho Break Field.

7.2.      Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: Trừ khi pháp luật yêu cầu khác đi, Break Field sẽ kết thúc việc xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu khi (i) hoàn thành các mục đích của việc xử lý dữ liệu nêu tại Chính Sách, và (ii) có yêu cầu của cơ quan Nhà nước hay yêu cầu của Chủ Thể Dữ Liệu.

Điều 8: Sự Đồng Ý Của Chủ Thể Dữ Liệu Và Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân

8.1.      Break Field chỉ thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu sau khi thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. Đã có được sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu bằng việc nhấp đồng ý vào checkbox được thiết lập bên dưới các trường thông tin mà Quý Khách Hàng được yêu cầu cung cấp tại Trang Web.
  2. Chủ Thể Dữ Liệu đã nhận thông báo xử lý dữ liệu cá nhân từ Break Field trước khi Break Field tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân bằng việc đã nhấp đồng ý vào checkbox được thiết lập bên dưới các trường thông tin mà Quý Khách Hàng được yêu cầu cung cấp tại Trang Web.

8.2.      Bất kể quy định tại Điều này, Break Field được quyền xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu trong các trường hợp sau:

  1. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Chủ Thể Dữ Liệu hoặc người khác;
  2. Công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;
  3. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ Thể Dữ Liệu với Break Field theo quy định của luật.

8.3.      Chủ Thể Dữ Liệu thực hiện cung cấp dữ liệu cá nhân bằng các phương tiện sau đây, và Break Field tiến hành thu thập dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu thông qua các phương tiện này:

  1. Điền thông tin được yêu cầu trên Trang Web;
  2. Cung cấp thông tin, tài liệu thông qua fax, thư điện tử, tin nhắn, văn bản, bưu điện, trao đổi trực tiếp hoặc các phương tiện khác;
  3. Thực hiện tương tác trên Trang Web;
  4. Thỏa thuận, hợp đồng giữa Chủ Thể Dữ Liệu và Break Field.

Điều 9: Bảo Mật, Xử Lý Và Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

9.1.      Mọi dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp sẽ được Break Field tuyệt đối bảo mật và lưu trữ trong máy chủ thuộc môi trường mà người dùng thông thường không thể truy cập và người phụ trách chuyên môn của Break Field sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu cá nhân này. Các thông tin sẽ được quản lý nghiêm ngặt và không để xảy ra trường hợp truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, mất mát, rò rỉ hoặc giả mạo thông tin.

9.2.      Break Field sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích đã được Chủ Thể Dữ Liệu đồng ý, và thực hiện các biện pháp giám sát, bảo vệ phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân khỏi các hành vi vi phạm Quy Định Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân và phòng, chống, hạn chế mất mát hoặc thiệt hại xảy ra do sự cố hoặc hành vi vi phạm.

9.3.      Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc đã nhận được sự đồng ý trước của Chủ Thể Dữ Liệu, Break Field cam kết sẽ không cung cấp dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài Bên Thứ Ba quy định tại Điều 10.2 của Chính Sách này. Trường hợp cung cấp dữ liệu cá nhân cho Bên Thứ Ba, Break Field sẽ nỗ lực áp đặt các biện pháp cần thiết đối với Bên Thứ Ba này để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

9.4.      Đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm, Break Field sẽ chỉ định bộ phận hoặc nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân và trao đổi thông tin về bộ phận hoặc cá nhân phụ trách này cho Bộ công an theo quy định của Nghị Định 13.

Điều 10: Cung Cấp Dữ Liệu Cá Nhân Cho Bên Thứ Ba

10.1.    Break Field có quyền cung cấp dữ liệu cá nhân của Chủ Thể Dữ Liệu cho Bên Thứ Ba thực hiện xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích xử lý dữ liệu được đề cập tại Điều 4 Chính Sách.

10.2.    “Bên Thứ Ba” bao gồm các công ty trong cùng Tập Đoàn, các bên cung cấp dịch vụ cho Break Field, công ty bảo hiểm mà Break Field đang làm đại lý bảo hiểm, và tổ chức cung cấp dịch vụ cho Chủ Thể Dữ Liệu thông qua hoạt động đại lý/quảng cáo của Break Field.

Điều 11: Đánh Giá Tác Động Và Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Ra Nước Ngoài

11.1.      Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân

 1. Break Field sẽ lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo mẫu quy định tại Nghị Định 13 và gửi Bộ công an (Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân.
 2. Trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung trong hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, Break Field sẽ thực hiện cập nhật hoặc bổ sung và gửi cho Bộ công an theo quy định tại Nghị Định 13.

11.2.      Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

 1. Dữ liệu cá nhân chỉ được chuyển giao cho các công ty thuộc tập đoàn của Công Ty, hoặc các đối tác có liên quan tại nước ngoài theo các mục đích đã được thông báo trước cho Chủ Thể Dữ Liệu.
 2. Việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài sẽ được thực hiện theo các quy tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định tại Nghị Định 13 và Break Field sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định tại Nghị Định 13 bao gồm nhưng không giới hạn ở thủ tục lập và gửi hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho Bộ Công an trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân, lưu trữ hồ sơ đánh giá tác động này tại Công Ty phục vụ cho hoạt động thanh kiểm tra của Bộ Công an.
 3. Break Field sẽ nỗ lực áp đặt có biện pháp cần thiết để đảm bảo dữ liệu cá nhân được tổ chức nhận chuyển giao dữ liệu cá nhân tại nước ngoài sử dụng đúng mục đích đã được thông báo với Chủ Thể Dữ Liệu và có các biện pháp bảo vệ chống rò rỉ ra bên ngoài.

Điều 12: Quyền, Nghĩa Vụ Của Chủ Thể Dữ Liệu

12.1.    Theo Quy Định Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân, Chủ Thể Dữ Liệu có các quyền liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền tự bảo vệ theo Quy Định Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

12.2.    Khi nhận được các yêu cầu hợp pháp liên quan đến việc thực hiện quyền của Chủ Thể Dữ Liệu, Break Field sẽ xử lý các yêu cầu này theo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo Quy Định Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Tuy nhiên, Chủ Thể Dữ Liệu lưu ý rằng, việc thực hiện quyền của Chủ Thể Dữ Liệu có thể gây cản trở đến việc cung cấp, cập nhật các sản phẩm, dịch vụ của Break Field đến Chủ Thể Dữ Liệu.

12.3.    Chủ Thể Dữ Liệu có các nghĩa vụ như tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đã đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân; và các nghĩa vụ khác theo Quy Định Về Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

Điều 13: Phương Thức Và Công Cụ Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân

Chủ Thể Dữ Liệu tự kiểm tra và chỉnh sửa thông tin đã cung cấp bất cứ lúc nào trên Trang Web theo cơ chế chỉnh sửa được quy định rõ tại Trang Web hoặc liên hệ trực tiếp với Break Field để yêu cầu chỉnh sửa theo thông tin liên hệ được nêu tại Điều 15 Chính Sách này.

Điều 14: Các Quy Định Khác

14.1.    Sử dụng “Cookie”

Quý Khách Hàng có thể cài đặt việc có cho phép sử dụng Cookie hay không. Ở nhiều trình duyệt Web, việc sử dụng Cookie được cho phép một cách tự động, nhưng cũng có thể thay đổi cài đặt trình duyệt để ngăn chặn việc sử dụng Cookie.

14.1.1.      Khi đã chặn sử dụng Cookie, có khả năng sẽ không thể sử dụng Trang Web này một cách bình thường, hoặc không thể hiển thị các cài đặt quảng cáo cần phải sử dụng Cookie;

14.1.2.      Break Field nhận thông tin Cookie của Quý Khách Hàng, thông tin về quảng cáo và các trang web mà Quý Khách Hàng đã xem, hoặc môi trường khách sử dụng, v.v. từ trình duyệt của Quý Khách Hàng một cách tự động rồi sao ghi vào máy chủ để sử dụng thông tin đó nhằm mục đích nâng cao tính tiện lợi của việc nhập tự động địa chỉ email khi đăng nhập Trang Web này đảm bảo bảo mật cho việc duy trì và bảo vệ session (phiên làm việc), ngoài ra để cân nhắc về dịch vụ mới, và cải thiện những dịch vụ hoặc nội dung quảng cáo thích hợp hơn với Quý Khách Hàng.

14.2.    Sử dụng “Log” và “Thông tin thiết bị”

14.2.1.      Log

   1. Break Field thu thập địa chỉ IP, các loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, v.v. được hình thành tự động khi Quý Khách Hàng truy cập Trang Web này;
   2. Sau đó, những thông tin này sẽ được sử dụng để phân tích môi trường người dùng nhằm cung cấp dịch vụ tốt hơn, và ngăn chặn hành vi trái phép cản trở việc cung cấp dịch vụ bình thường. Ngoài ra, những bản ghi liên quan tới tìm kiếm sẽ được lưu giữ và bảo quản trong trạng thái không thể xác định được cá nhân cụ thể, và được sử dụng với mục đích lập dữ liệu thống kê.

14.2.2.     Thông tin thiết bị

  1. Break Field có thể thu thập thông tin thiết bị như thông tin phân biệt cá thể của thiết bị đầu cuối;
  2. Những thông tin này được sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt hơn, và ngăn chặn những hành vi trái phép cản trở việc cung cấp dịch vụ bình thường.

14.3.   Quảng cáo nhắm mục tiêu theo hành vi

14.3.1.     Khi Khách Hàng truy cập Trang Web, Break Field sử dụng mô-đun thu thập thông tin để thu thập những thông tin dưới đây, sau đó tích lũy và sử dụng những thông tin này để Chúng Tôi hoặc Bên thứ ba như Đơn vị thực hiện quảng cáo thực hiện quảng cáo nhắm mục tiêu (là phương pháp quảng cáo gửi đi những quảng cáo phù hợp với nhu cầu hoặc sở thích, mối quan tâm của khách hàng).

   1. Thông tin lịch sử hành vi (Đây là loại thông tin có thể cung cấp cho việc phân tích nhu cầu, sở thích, mối quan tâm của Khách hàng thông qua việc tích lũy lịch sử sử dụng Trang Web này, nhưng không thể sử dụng chúng để nhận diện cá nhân cụ thể);
   2. Thông tin thiết bị đầu cuối;
   3. Thông tin định vị.

14.3.2.     Break Field sẽ cung cấp những thông tin đã thu thập ở phần trên cho Đơn vị thực hiện quảng cáo nhắm mục tiêu theo hành vi (sau đây, gọi là “Đơn vị thực hiện quảng cáo”) nhằm mục đích gửi đi những thông tin có ích đến Quý Khách Hàng bằng cách gửi những quảng cáo phù hợp nhất mà đã được điều chỉnh theo nhu cầu hoặc sở thích, mối quan tâm của khách hàng.

14.3.3     Break Field sẽ lưu trữ thông tin lịch sử hành vi đã thu thập từ Quý Khách Hàng trong thời gian hợp pháp và được cho là chính đáng trong kinh doanh.

14.3.4     Khi cung cấp thông tin lịch sử hành vi cho Đơn vị thực hiện quảng cáo, Break Field cố gắng thiết lập các biện pháp dưới đây để phòng tránh sự cố rò rỉ, mất mát hoặc tổn hại những thông tin tương ứng và để quản lý an toàn thông tin.

   1. Không công khai cơ chế như thuật toán mã hóa thông tin lịch sử hành vi, v.v.;
   2. Cung cấp thông tin lịch sử hành vi cho Đơn vị thực hiện quảng cáo với điều kiện là chỉ được sử dụng trong phạm vi mục đích sử dụng quy định tại Điều 4;
   3. Trường hợp Đơn vị thực hiện quảng cáo cung cấp thông tin lịch sử hành vi cho Bên thứ ba khác, thì Đơn vị thực hiện quảng cáo buộc phải có nghĩa vụ cung cấp kèm theo điều kiện quy định ở khoản trước cho Bên thứ ba đó.

Điều 15: Thông Tin Liên Hệ

Nếu Quý Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi về Chính Sách này, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH BREAK FIELD VIỆT NAM

Trụ sở chính: Phòng 7.01A, Tầng 7, Tòa nhà Phương Tower, 31C Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 028 38277267 – 028 38277266

Giờ tiếp nhận liên hệ: từ 9 giờ đến 17 giờ trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ

E-mail: contact@breakfield.com.vn

Hoặc là, Quý Khách Hàng có thể liên hệ với nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi theo địa chỉ sau:

Địa chỉ: Công ty TNHH Break Field Việt Nam, Phòng 7.01A, Tầng 7, Tòa nhà Phương Tower, 31C Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 38277267 – 028 38277266

Giờ tiếp nhận liên hệ: từ 9 giờ đến 17 giờ trừ các ngày cuối tuần và ngày lễ

E-mail: contact@breakfield.com.vn

Điều 16: Cập Nhật Và Thay Đổi Chính Sách

Chính Sách này được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2023.

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa và/hoặc bổ sung Chính Sách này. Chính Sách được chỉnh sửa, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên Trang Web của chúng tôi. Vui lòng truy cập Trang Web để tham chiếu Chính Sách hiện hành.

Sản phẩm khác

Bảo Việt An Gia
Bảo hiểm sức khỏe
Phí hàng năm chỉ từ
1.196.000 đ
Sale
Ngũ Phúc Ưu Việt
Bảo hiểm sức khỏe
Phí hàng năm chỉ từ
1.196.000 đ
Vay tiêu dùng FE Credit
Vay tiêu dùng
Lãi suất từ
3.2% / tháng
Bảo hiểm xe ô tô PTI
Bảo hiểm xe ô tô
Phí hàng năm chỉ từ
480.700 đ
Bảo hiểm xe máy
Bảo hiểm xe cơ giới
Phí hàng năm chỉ từ
66.000 đ